Obchodní podmínky

Obchodní podmínky eshopu ZELPo-K, spol. s r.o.      

I. Základní ustanovení:      
Ustanovení těchto obecných obchodních podmínek pro maloobchodní prodej se použijí na smlouvy o dodávce potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil (dále jen Zboží) dle § 2085 zákona číslo 89/2012 Sb. (dále jen NOZ) uzavírané mezi dodavatelem jako prodávajícím a zákazníkem jako kupujícím dle ustanovení §1840 písmeno g) NOZ a §2158 NOZ      
    
1. Dodavatel (prodávající):  
ZELPo-K, spol. s r.o., Vysoké Popovice 185, PSČ 664 84. Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 29240 vedená u Krajského soudu v Brně.

Dodavatel je plátcem DPH.
IČ: 25525042
DIČ: CZ25525042 
 
 
 
 
 
 

Bankovní spojení: 2290554309/0800

(dále jen "dodavatel")

Kontaktní údaje:
Telefon: +420 546450286, 608837952
e-mail:
 
 
 parene.syry@seznam.cz  

Další kontaktní údaje jsou zveřejněny v kategorii „  kontakty    ".   
 
 
 

    
2. Kupující (dále jen zákazník či spotřebitel)       

– fyzická či právnická osoba, která nenakupuje Zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.      
    
3. Označení zboží, které je předmětem nabídky eshopu, na základě objednávek Kupujícího (zákazníka či spotřebitele)      
    
- pařené sýry
- nepařené sýry 
- ostatní
(dále jen pro účely obecných ustanovení obchodních podmínek zboží)
 
 
 
 
 
 

    
4. Způsob provedení objednávky zboží      
Zboží na stránkách dodavatele je katalogem potravin dodávaného do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. V případě, že dojde k situaci, kdy nebude možno zboží z jakéhokoliv důvodu dodat, bude o tomto zákazník bez zbytečného odkladu informován a bude mu nabídnuta adekvátní náhrada, případně mu bude nabídnuto jiné řešení.

Pro objednání si zákazník vybere požadované zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka slouží k rezervaci zboží. Dodavatel upozorňuje zákazníky, že popisy prodávaného zboží na webových stránkách dodavatele jsou pouze orientační a ve všech případech je nutno řídit se popisem na etiketě dodaného zboží.
 
 
 
 
 
 
    
Po odeslání objednávky, bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků a zákazníkovi bude odeslán e-mail s fakturačními a platebními údaji.      
    
    
5. Ceny zboží      
Platné ceny zboží jsou uvedeny u každé položky sortimentu. Tato cena zboží je konečná a obsahuje všechny daně i poplatky. 
Ceny zboží jsou platné v okamžiku uskutečnění objednávky, tj. odesláním objednávky do systému dodavatele.
Minimální cena objednávky není stanovena.
 
 
 
 
 
 

    
    
    
    
6. Uzavření kupní smlouvy      
Kupní smlouva je uzavřena po uhrazení objednaného zboží na bankovní účet prodávajícího.       

7. Dodací lhůta a způsob dopravy      
Objednané zboží bude dle provozních možností dodavatele, odesláno co v nejkratším čase, a to po připsání úhrady za objednané zboží na účet prodávajícího.      
Doprava je realizovaná prostřednictvím České pošty „balík do ruky“.       
Jiný způsob dopravy není možný  .      
    
Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.      
    
8. Způsob uhrazení ceny za zboží      
Zboží je možné uhradit výhradně předem na bankovní účet (2290554309/0800). Variabilní symbol je číslo objednávky.      
    
    
9. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady      
a) Záruční lhůty 
Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.
 
 
 
 
 
 

Při prodeji zboží zákazníkům dodavatel odpovídá za to, že zboží má požadovanou hmotnost, množství a míru. Tyto závady je kupující povinen oznámit neprodleně po převzetí zásilky.      
Z důvodu zasílání zboží poštou "balíkem do ruky", se záruka nevztahuje na reklamace spojené s narušením teplotního režimu výrobku (2 – 80C). Veškerou odpovědnost za škody způsobené touto skutečností, nese kupující.      

 
10. Odstoupení od smlouvy   
 
 
 

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, např. elektronicky na emailovou adresu  parene.syry@seznam.cz   nebo telefonicky na tel. +420 546450286 a to za podmínek stanovených NOZ či těmito obchodními podmínkami.      
    
a) Právo Zákazníka na odstoupení
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že Dodavatel nesplní smluvené či garantované podmínky dodání zboží a dále v případě neodstranitelných vad zboží (§2106 NOZ odst. 1 písmeno d) NOZ).
 
 
 
 
 
 

Podle ustanovení §1840 písmeno g) NOZ, na smlouvy o dodávce zboží tj. potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil, se nevztahují ustanovení nového Občanského zákoníku o spotřebitelských smlouvách, proto zákazník nemůže od smlouvy na dodávku zboží odstoupit z důvodů uvedených v §1829 NOZ .      
    
b) Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží (okamžitá nemožnost plnění) nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.
 
 
 
 
 
 


11. Rozpor s kupní smlouvou      
V případě, že věc při převzetí zákazníkem není ve shodě s uzavřenou kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), jedná se o vadné plnění ve smyslu ustanovení §2099 NOZ a zákazník postupuje se v souladu s ustanovením §2106 a §2107 NOZ.      

12. Ochrana osobních údajů spotřebitele      
Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.
Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat e-mailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.
Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě a je povinen zachovávat zásady ochrany osobních údajů dle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "svého profilu".

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na 
 
 
parene.syry@seznam.cz   nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.   
 
 
 


13. Závěrečná ustanovení      
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem, kterou je právnická či fyzická osoba, která nenakupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.      
    
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.      
    
©   ZELPo-K       

Eshop – provozovatel ZELPo-K, spol. s r.o.      
Nákupní košík

Košík je prázdný

Facebook
Poslední navštívené produkty
  • Doposud jste žádný produkt nenavštívil(a).
 
0
 
 
© Pařené sýry